Dnes je pondelok, 30. marec 2020

Novinky

02.01.2020

Toto TPP nahrádza TPP 702 10-R2 z júna 2017 v celom rozsahu.

Najdôležitejšie zmeny oproti vydaniu z r. 2017

- zmenená definícia rekonštrukcie,
- posudzovanie trasy z pohľadu ochrany životného prostredia, pod vodnými tokmi, v oblastiach archeologických nálezov, vojnovej munície,
- doplnená časť pri úprave a príprave pracovného priestoru, výkopových prác a ukladania rúr
- zrušená kapitola o aktívnej protikoróznej ochrane s odkazom na nové normatívne dokumenty STN EN ISO 15257 a
TPP 920 04
- doplnený zoznam preberacích dokumentov v oblasti kontroly zvarov prežiarením.

TPP je platné od januára 2020.

 

Chcem si ho objednaťÚvod


ZABEZPEČUJEME
v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom, ZOPZ a ďalšími zainteresovanými stranami cestou rokovaní a konsenzu vypracovanie normatívnych odvetvových dokumentov - technických pravidiel plyn (TPP). Nezáväzné normatívne dokumenty TPP, podobne ako STN, sú nevyhnutné v oblasti ochrany verejného záujmu, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, životné prostredie. TPP publikuje Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava a ich predaj a distribúciu zabezpečuje Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.

 

ORGANIZUJEME
konferencie, odborné semináre a workshopy v oblastiach:

  • technológie v plynárenskom a naftovom priemysle
  • prevádzka a údržba plynárenských zariadení a sietí
  • informačné a komunikačné technológie
  • tranzitná preprava a podzemné uskladňovanie plynu
  • integrované systémy riadenia
  • obchod a marketing
  • predpisová problematika v plynárenstve.

REALIZUJEME
na základe akreditácie Ministerstva školstva SR a podľa §4 odst. 1 písm. b) zákona 656/2004 Z.z. o energetike:

  • odbornú prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach - časť plynárenstvo.