Dnes je streda, 2. december 2020

Novinky

23.06.2020

Revízia technického pravidla TPP 918 01 - Odorizácia zemného plynu nahrádza v plnom rozsahu TPP vydané v roku 2015.

Najdôležitejšie zmeny:
-       pridané definície
-       meranie úrovne odorizácie
-       miesto on-line merania koncentrácie odorantu
-       on-line meranie koncentrácie odorantu
-       označenie prepravných obalov odorantov
-       zaradenie odparovacích a vstrekovacích odorizačných zariadení  (OdZ) do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -       frekvenciu funkčných skúšok OdZ
-       kontroly a skúšky záchytných nádrží odorantu
-       frekvenciu údržby odorizačných staníc a odorizačných zariadení
-       kontrola úrovne odorizácie
-       kontrola koncentrácie odorantu v zemnom plyne
-       preprava odorantov
-       zrušená Príloha D – Schéma odorizácie zemného plynu v distribučnej sieti

CHCEM SI HO OBJEDNAŤÚvod


ZABEZPEČUJEME
v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom, ZOPZ a ďalšími zainteresovanými stranami cestou rokovaní a konsenzu vypracovanie normatívnych odvetvových dokumentov - technických pravidiel plyn (TPP). Nezáväzné normatívne dokumenty TPP, podobne ako STN, sú nevyhnutné v oblasti ochrany verejného záujmu, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, životné prostredie. TPP publikuje Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava a ich predaj a distribúciu zabezpečuje Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.

 

ORGANIZUJEME
konferencie, odborné semináre a workshopy v oblastiach:

  • technológie v plynárenskom a naftovom priemysle
  • prevádzka a údržba plynárenských zariadení a sietí
  • informačné a komunikačné technológie
  • tranzitná preprava a podzemné uskladňovanie plynu
  • integrované systémy riadenia
  • obchod a marketing
  • predpisová problematika v plynárenstve.

REALIZUJEME
na základe akreditácie Ministerstva školstva SR a podľa §4 odst. 1 písm. b) zákona 656/2004 Z.z. o energetike:

  • odbornú prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetických odvetviach - časť plynárenstvo.