Dnes je pondelok, 30. november 2020

Novinky

23.06.2020

Revízia technického pravidla TPP 918 01 - Odorizácia zemného plynu nahrádza v plnom rozsahu TPP vydané v roku 2015.

Najdôležitejšie zmeny:
-       pridané definície
-       meranie úrovne odorizácie
-       miesto on-line merania koncentrácie odorantu
-       on-line meranie koncentrácie odorantu
-       označenie prepravných obalov odorantov
-       zaradenie odparovacích a vstrekovacích odorizačných zariadení  (OdZ) do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -       frekvenciu funkčných skúšok OdZ
-       kontroly a skúšky záchytných nádrží odorantu
-       frekvenciu údržby odorizačných staníc a odorizačných zariadení
-       kontrola úrovne odorizácie
-       kontrola koncentrácie odorantu v zemnom plyne
-       preprava odorantov
-       zrušená Príloha D – Schéma odorizácie zemného plynu v distribučnej sieti

CHCEM SI HO OBJEDNAŤAktualizačná odborná príprava


pre odborne spôsobilé osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti na podnikanie

v energetike (plynárenstvo)

 

podľa § 5, ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

sa uskutoční

od 29. do 30. novembra 2016

 

v priestoroch DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., Košická 52, v Bratislave.

Začiatok prípravy:

29.11.2016

8:00 – 9:00       Prezentácia

9:00 – 16.15     Prednášky

30.11.2016

8:15 – 15.30     Prednášky


Odbornými lektormi sú
:

RNDr. Milan Dubnička, CSc., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ing.Richard Ružička, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ing. Marián Hulla, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ing. Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ing. Marián Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Branislav Rosa, Ministerstvo životného prostredia

Ing. Andrej Špano, SPP-distribúcia, a. s.

 

Cena AOP je 360,- Eur (vrátane DPH).

Úhrada poplatku je podmienkou na absolvovanie školenia.

Prihlášku a platbu treba poslať najneskôr do 23. novembra 2016 na č. účtu vedeného v Tatra banke Bratislava

IBAN: SK 51 1100 0000 0026 2274 8151, Swift Code: TATRSKBX

VS: IČO vašej spoločnosti.

Naše IČO a DIČ: 0035810025,  2020282902,  IČ DPH : SK 2020282902

Daňový doklad Vám vystavíme po úhrade platby a odovzdáme na začiatku kurzu.

Účastnícky poplatok zahŕňa obedy a občerstvenie počas prípravy a študijné materiály v tlačenej podobe aj na CD nosiči.

Súčasne treba vyplniť elektronickú prihlášku na webe SIEA kvôli podkladom pre predsedu komisie, RNDr. Milana Dubničku, CSc. na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP.

Bližšie informácie získate na tel. čísle 02534 11 857- 8 alebo na 0911 230 569.