Dnes je pondelok, 30. november 2020

Novinky

23.06.2020

Revízia technického pravidla TPP 918 01 - Odorizácia zemného plynu nahrádza v plnom rozsahu TPP vydané v roku 2015.

Najdôležitejšie zmeny:
-       pridané definície
-       meranie úrovne odorizácie
-       miesto on-line merania koncentrácie odorantu
-       on-line meranie koncentrácie odorantu
-       označenie prepravných obalov odorantov
-       zaradenie odparovacích a vstrekovacích odorizačných zariadení  (OdZ) do skupín podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. -       frekvenciu funkčných skúšok OdZ
-       kontroly a skúšky záchytných nádrží odorantu
-       frekvenciu údržby odorizačných staníc a odorizačných zariadení
-       kontrola úrovne odorizácie
-       kontrola koncentrácie odorantu v zemnom plyne
-       preprava odorantov
-       zrušená Príloha D – Schéma odorizácie zemného plynu v distribučnej sieti

CHCEM SI HO OBJEDNAŤOdborná príprava


na získanie vedomostí ku skúške odbornej spôsobilosti na podnikanie
v energetike (plynárenstvo)

podľa vyhlášky MH SR č. 270/2012 Z. z.


sa uskutoční

od 11. do 13. apríla 2016

 

v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, Bajkalská 27, Bratislava,

vo veľkej zasadačke (miestnosť č. 303).

 

Začiatok prípravy:

11.4.2016

8:00 – 9:00       Prezentácia

9:00 – 16.15     Prednášky

12.4.2016 - 13.4.2016

8:15 – 15.30     Prednášky


Odbornými lektormi sú
:

RNDr. Milan Dubnička, CSc., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ing. Jana Kleinová, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Ing. Marián Hulla, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ing. Branislav Rosa, Ministerstvo životného prostredia

Ing. Andrej Špano, SPP-distribúcia, a. s.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, ÚVZ SR

Ing. Pavol Belica, PJUMT

Ing. Ján Kandráč, PhD., RISK CONSULT spol. s r. o.

Ing. Viera Šimkovicová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ing. Jozef Žitňanský

 

Cena odbornej prípravy je 444,- Eur (vrátane DPH).

Úhrada poplatku je podmienkou na absolvovanie školenia.

Prihlášku a platbu treba poslať najneskôr do 5. apríla 2016 na č. účtu vedeného v Tatra banke Bratislava.

IBAN: SK 51 1100 0000 0026 2274 8151, Swift Code: TATRSKBX

VS: IČO vašej spoločnosti.

Naše IČO a DIČ: 0035810025,  2020282902,  IČ DPH : SK 2020282902

Daňový doklad Vám vystavíme po úhrade platby a odovzdáme na začiatku kurzu.

Účastnícky poplatok zahŕňa obedy a občerstvenie počas prípravy a študijné materiály v tlačenej podobe aj na CD nosiči.

 

Bližšie informácie získate na tel. čísle 02534 11 857- 8 alebo na 0911 230 569.

 

Skúška

odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou menovanou MH SR pod vedením jej predsedu RNDr. Milana Dubničku, CSc.

sa uskutoční

 

Podmienkou je zaslanie vyplnenej žiadosti o vykonanie skúšky  odbornej spôsobilosti na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (podľa § 4,  ods.1 vyhlášky č. 270/2012 Z. z.) a zaradenie do termínu skúšky.

 

Adresa na zaslanie žiadosti o vykonanie skúšky je:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Kontakt: tel.: +421 48 4142625, e-mail: olmv@siea.gov.sk

 


Ing. Viera Šimkovicová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky