Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťCiele


Pôsobiť ako odborná profesijná organizácia vytvárajúca jednotný prístup k riešeniu problémov plynárenstva na Slovensku v prostredí zjednocujúcej sa Európy a z toho vznikajúcich potrieb pri preberaní technických normatívov, a prieniku nových technických prvkov a technológií.

Zaviesť jednotné a neformálne vzdelávanie všetkých skupín pracovníkov v plynárenstve (projektantov, montážnych pracovníkov, revíznych technikov, servisných technikov a pod.), ktoré nadobudne status celoživotného vzdelávania.

Dosiahnuť oprávnenie na výkon certifikácie v plynárenstve v spolupráci s príslušnými orgánmi štátneho dozoru a štátnej správy.

Na dosiahnutie týchto cieľov využívať všetky dostupné informačné prostriedky a technológie.