Dnes je utorok, 23. január 2018

Ciele


Pôsobiť ako odborná profesijná organizácia vytvárajúca jednotný prístup k riešeniu problémov plynárenstva na Slovensku v prostredí zjednocujúcej sa Európy a z toho vznikajúcich potrieb pri preberaní technických normatívov, a prieniku nových technických prvkov a technológií.

Zaviesť jednotné a neformálne vzdelávanie všetkých skupín pracovníkov v plynárenstve (projektantov, montážnych pracovníkov, revíznych technikov, servisných technikov a pod.), ktoré nadobudne status celoživotného vzdelávania.

Dosiahnuť oprávnenie na výkon certifikácie v plynárenstve v spolupráci s príslušnými orgánmi štátneho dozoru a štátnej správy.

Na dosiahnutie týchto cieľov využívať všetky dostupné informačné prostriedky a technológie.