Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťPredmet činnosti


 • Tvorba technických normatívnych dokumentov pre odvetvie plynárenstva, ich prerokovanie
  s orgánmi štátnej správy a odbornými inštitúciami a po dosiahnutí konsenzu ich vydanie
  a predaj.

 • Príprava a organizačné zabezpečenie odborných konferencií a seminárov na základe plánu SPNZ, ale aj podľa ďalších požiadaviek členov SPNZ alebo iných externých organizácií.

 • Sústavné vykonávanie jednotného odborného vzdelávania odborníkov pracujúcich
  v plynárenstve alebo  pre  plynárenstvo,  vrátane spracovania a vydania špecializovaných odborných učebných textov.

 • Sledovanie platnosti vydaných osvedčení a oprávnení a vykonávanie cyklických vzdelávacích akcií na udržanie odbornej spôsobilosti pracovníkov.

Slovenská plynárenská agentúra získala v júni 2009 akreditáciu od MŠ SR na odbornú
prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v plynárenstve.

Obvodný banský úrad vydal v r. 2002 stanovisko ktoré oprávňuje SPA, s.r.o. vykonávať vzdelávacie aktivity aj v organizáciách v okruhu jeho pôsobnosti.


Ďalšie činnosti:

 • Vyhotovovanie www stránok.

 • Automatické spracovanie dát.

 • Reklamná a propagačná činnosť.

 • Sprostredkovateľská činnosť.

 • Kopírovacie a reprografické služby.

 • Vydavateľská a nakladateľská činnosť.

 • Inzertná činnosť.