Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťOchrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. (ďalej „agentúra“) so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35810025, zapísaná OS Bratislava I, vložka Sro 3884/B, spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

 1. 1. Ako Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. získava osobné údaje

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • z vytvorených databáz účastníkov z predošlých akcií,
 • z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelili jej súhlas na ich spracúvanie (telefonicky, emailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, pri prihlasovaní sa na akciu poriadanú agentúrou a pod.);
 • od autorov príspevkov na akciách a do časopisu a súťaže diplomových prác
 • od klientov e-shopu

Agentúra získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb. Nemožnosť uchovávať osobné údaje účastníkov akcií by mohlo mať za  následok nemožnosť venovať sa našej činnosti – organizovaniu vzdelávacích akcií (konferencie, semináre, workshopy atď.)

 1. 2. Aký je právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

 • Oprávnený záujem

Agentúra môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami spoločnosti sú najmä:

 • ochrana práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám; na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
 • marketingové aktivity spoločnosti, ktorými sa rozumie najmä informovanie o aktivitách poriadaných spoločnosťou Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. Táto marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti.

 

 • Plnenie zmluvy

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy a zmluvné vzťahy vyplývajúce z prihlášky na akciu poriadanú agentúrou.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou agentúre v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy alebo účasti na akcii. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená účasť na akcii poriadanej agentúrou. Agentúra poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie.

Agentúra uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Agentúra môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Agentúra môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom či osobám.

Agentúra uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Súhlas udelený dotknutou osobou

Agentúra spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Agentúra uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

 1. 3. Kto sú príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje účastníkov akcií poriadaných Slovenskou plynárenskou agentúrou, s.r.o. môžu byť:

-        zverejnené v rozsahu fotografie na účely informovania verejnosti o činnosti agentúry, ako aj na účely preukazovania účasti,

-        poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukázanie účasti na akcii (zamestnávateľovi účastníka, resp. organizácii, ktorá na akciu účastníka vyslala)

-        ak to vyžaduje všeobecne záväzný predpis alebo oprávnený záujem Slovenskej plynárenskej agentúry, s.r.o.

 1. 5. Aké sú práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od agentúry:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré agentúra spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré agentúra spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich agentúra získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a agentúra nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak agentúra spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla agentúre v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie agentúry, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený agentúre s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 1. 6. Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb agentúra stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré agentúra spracúva. Agentúra zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Agentúra je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na sekretariáte Slovenskej plynárenskej agentúry, s.r.o.;
 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla Slovenskej plynárenskej agentúry, s.r.o.;
 • e-mailom na adresu zvadova@sgoa.sk;

 

1.7. Čo je automatické rozhodovanie a profilovanie

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. v niektorých prípadoch vykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. V takýchto prípadoch agentúra upovedomí o takomto spracúvaní dotknutú osobu vhodným spôsobom.

Za týmto účelom Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. môže informovať o jej najvhodnejších akciách dotknutú osobu, ktorá ich poskytla agentúre v rámci predchádzajúcich účastí na akciách agentúry (prihláška).

Dôsledkom analyzovania a vyhodnocovania záujmu o pre dotknutú osobu je prispôsobenie ponúk na aktivity agentúry (konferencie, semináre na rôzne témy), čo najbližšie potrebám dotknutej osoby.