Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťTPP


Technické pravidlá plyn
Uplatňovanie technických pravidiel plynu (TPP)


1. Úvod

Vo všeobecnom ponímaní je pozícia technických pravidiel zakomponovaná v dokumentoch Európskeho parlamentu a Rady. Sú to predovšetkým:

 • Európska dohoda zakladajúca pridruženie budúcich členských štátov do Európskeho  
  spoločenstva, kde sa v oddieli III, článku 70 uvádza, že zbližovanie práva bude zahŕňať okrem iného aj technické normy a technické pravidlá.
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/34/ES zo dňa 22. júna 1998 o postupe
  pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov uvádza v článku 1,
  že technické predpisy zahŕňajú technické špecifikácie, profesné pravidlá a pravidlá správnej praxe.
 • Smernica Rady č. 92/59/ES zo dňa 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov uvádza v článku 4, ods. 2, že zhodu výrobku s požiadavkou na všeobecnú bezpečnosť možno posudzovať aj s ohľadom na technické špecifikácie, ďalej na pravidlá správnej praxe
  a na stav vedy a techniky.


  2. Definícia technického pravidla

Definícia TPP je založená na ustanoveniach slovenskej technickej normy STN EN 45 020 - Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník. Táto norma bola implementovaná do sústavy STN noriem prekladom do slovenského jazyka v máji 2007.

Technické pravidlo je v zmysle STN EN 45 020 normatívny dokument vytvorený na základe dohody
a prijatý na úrovni odvetvia nezávislou schvaľovacou komisiou so zastúpením príslušných štátnych orgánov a organizácií. Má charakter normatívneho dokumentu vypracovaného v spolupráci zainteresovaných strán pomocou rokovaní a dohodou a od okamihu jeho schválenia ho uvedené orgány a organizácie považujú za uznané technické pravidlo, vyjadrujúce stav techniky podľaustanovení 1.5 a 3.1 STN EN 45 020.

Normatívny dokument - pravidlá, pokyny alebo charakteristiky jednotlivých činností alebo ich výsledkov.
Normatívny dokument je všeobecný temín, ktorý zahŕňa také dokumenty ako sú normy, pravidlá postupu a predpisy.3. Zásady tvorby TPP

Nezáväzné normatívne dokumenty TPP, podobne ako STN, sú nevyhnutné v oblasti ochrany verejného záujmu, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, životné prostredie. Ich tvorba sa riadi týmito zásadami:

 • Nadväzujú na právne predpisy a ich všeobecné ustanovenia konkretizujú na optimálnej odbornej úrovni poznania stavu techniky a odborných teoretických vedomostí.
 • Úzko nadväzujú na sústavu slovenských technických noriem a doplňujú tie oblasti, ktoré nie sú
  v STN EN, príp. STN riešené alebo sú v nich obsiahnuté len vo všeobecnej rovine
  .
 • Poskytujú výrobcom a dovozcom odborný návod ako vytvárať predpoklady na uvádzanie bezpečných výrobkov na trh.
 • Poskytujú používateľom (konštruktérom, projektantom, zhotoviteľom a prevádzkovateľom) odborný návod na zaistenie optimálnej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky
  a používania plynových zariadení.


Kontakt: Ing. Anna Veselá
Tel.: 02/53411857,58
E-mail: vesela@sgoa.sk