Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťZrušené TPP


- TPP 906 01 z r. 2012 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí (TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 906 01 v r. 2017)

- TPP 702 10 z r. 2016 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2017)

- TPP 702 10 z r. 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2016)

TPP 702 10 z r. 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
(TPP je zrušené, v plnej miere ho nahradilo nové vydanie TPP 702 10, vydané v r. 2016)

- TPP 403 02 z r. 2001 Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG)
(TPP je zrušené bez náhrady)

- TPP 605 02 z r. 2002 Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu
(TPP bolo revidované v r. 2015)

- TPP 702 04 z r. 2004 Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 KPa vrátane
(TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 702 04 v r. 2014)

- TPP 702 12 z r . 2011 Domové prípojky z ocele a polyetylénu
(TPP bolo revidovaní v r. 2014)

- TPP 702 01 z r. 2012 Plynovody a prípojky z polyetylénu
(TPP bolo revidované v r. 2014)

- TPP 916 01 z r. 2004 Prevádzka a údržba plynárenských zariadení. Všeobecné zásady
(TPP bolo revidované v r. 2014)

- TPP 811 01 z r. 2001 Kogeneračné jednotky na plynné palivá
(TPP bolo revidované v r. 2014)

- TPP 935 01 z r. 2003 Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr
(TPP bolo revidované v r. 2013)

- TPP 701 03 z r. 2003 Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov
(TPP bolo revidované v r. 2013)

- TPP 304 02 z r. 2001 Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá
(TPP bolo revidované v r.2013)

- TPP 923 01
z r. 2005 Kvalifikačné kritériá pre organizácie na výstavbu plynovodov
(TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 923 01 v r. 2012)

- TPP 906 01 z r. 2009 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí
(TPP bolo nahradené novým vydaním TPP 906 01 v r. 2012)

- TPP 704 01 z r. 2001 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
(TPP bolo revidované v r. 2009)

- TPP 702 01 z r. 2002 Plynovody a prípojky z polyetylénu
(TPP bolo revidované v r. 2012)

- TPP 918 01 z r. 2003 a z r. 2011 Odorizácia zemného plynu
(TPP bolo revidované v r. 2014)

- TPP 702 03 z r. 2004 Kontrola plynovodov a plynových prípojok s prevádzkovým tlakom do 400 kPa
(TPP v plnej miere nahrádza TPP 702 13 Kontrola tesnosti distribučnej siete, vydané v r. 2012)

- TPP 702 05 z r. 2004 Posudzovanie únikov na plynovodoch a plynovodných prípojkách s
prevádzkovým tlakom do 400 kPa
(TPP v plnej miere nahrádza TPP 702 13 Kontrola tesnosti distribučnej siete, vydané v r. 2012)