Dnes je streda, 20. február 2019

Novinky

02.01.2019

- revidované TPP z r. 2007

TPP 934 01 určuje zásady na umiestňovanie, pripájanie a prevádzku plynomerov a meracích zostáv a opisuje funkčný princíp meracích zariadení na meranie pretečeného objemu zemného plynu.

Chcem si ho objednaťProfesiogram


Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o., ponúka vypracovanie PROFESIOGRAMU, ktorého cieľom je získanie prehľadu o súhrnných požiadavkách odbornej prípravy jednotlivých funkcií podľa organizačného poriadku a popisov náplní činností.

Profesiogram umožní preveriť formou interného auditu, súčasný stav vybavenosti pracovníkov povinnými oprávneniami v členení podľa aktuálneho stavu legislatívnych predpisov a zároveň určiť rozsah povinností organizácie v odbornej príprave jednotlivých pracovníkov.

Zámerom je predchádzať vzniku pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí a v prípade ich vzniku vyhnúť sa možným sankciám, ako i vyhnúť sa sankciám v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce na oblasť kvalifikácie obsluhy, údržby a prevádzky z predpisov BOZP a PO.

 

Obsah profesiogramu:

  • Zásady koncepcie štátnej politiky v oblasti BOZP
  • Platná legislatíva v SR v predmetnej oblasti (Vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009)
  • Teória posudzovania rizík
  • Číselník jednotlivých druhov prípravy
  • Kvalifikačné predpoklady pre výkon práce THP
  • Kvalifikačné predpoklady pre výkon práce R
  • Organizačná štruktúra doplnená o ďalšie požadované druhy prípravy na výkon funkcie z hľadiska potrieb odborného rastu pracovníka a povinnej kvalifikácie
  • Moduly jednotlivých druhov prípravy
  • Výklad Vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009. Predmetná vyhláška určuje povinnosti organizácie v oblasti prípravy pracovníkov na obsluhu a údržbu VTZ (plynové a tlakové).